- BİLDİRİLER -

6. ULUSAL 2. ULUSLARARASI TEMEL HEMŞİRELİK BAKIMI KONGRESİ


Bildiri Son Gönderim Tarihi : 26 Ağustos 2022

Bildirilerin AbstractModule Sistemi üzerinden online gönderilmesi tek geçerli bildiri gönderim şeklidir. Sistemden bağımsız olarak e-mail ve posta yoluyla gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.

Bildiriler, poster ve sözel (araştırma çalışmaları ve doktora tezleri) olarak sunulacaktır.

Bildiri Özeti Gönderim Kuralları

• Bildiri özetleri, en fazla 350 kelime içerir şekilde Türkçe veya İngilizce yazılmalıdır. Araştırma makalelerinde Özet içeriği "Amaç", "Yöntem", "Bulgular" ve "Sonuç ve Öneriler" başlıklarından oluşmalıdır. Derleme ve olgu sunumları bu sıralamanın dışındadır.

• İngilizce anahtar kelimeler “Index Medicus: Medical SubjectHeading (MeSH)” standartlarına uygun olmalıdır. Türkçe anahtar kelimeler “Türkiye Bilim Terimleri”ne uygun olmalıdır. 11 punto karakterinde olmalıdır.

• Türkçe başlığı takiben yazar isimleri tam olarak ad ve soyad şeklinde verilmelidir.

• Elektronik olarak bildiri sahiplerine özetlerinin alındığı iletilecektir.

• Bildiri özetlerinin kabul edilebilmesi için sunumu yapacak yazarın kongreye kayıt yaptırması zorunludur. Bir kişi en fazla 2 adet bildiri sunabilecektir.

Bildiri Formatı

Bildiri gönderirken dikkat edilmesi gereken hususlar altta belirtilmiştir;

Sözel Bildiriler

* Sözel bildiri ilgili yazar tarafından İngilizce veya Türkçe olarak sunulabilir.

* Doktora tez sunumları İngilizce olarak sunulacaktır.

* Benzer konuları içeren konular için bir oturum planlanacaktır.

* Tüm sunumlar kongre programında belirtilen sıraya göre sunulacaktır. Sözel bildirinizin oturum bilgileri tarafınıza iletilecektir.

* Toplantıda sunulmayan bildiriler, bildiri kitabında yayınlanmayacaktır.

* Sunum dosyalarının dijital bir kopyası, oturum başlangıç saatinden önce kontrol edilmeli ve salonda görevli kişiye teslim edilmelidir.

* Sözlü bildiri sunumunun soru ve tartışmaları oturum sonunda yapılacağı için sunucular oturum sonuna kadar salondan ayrılmamalıdır.

Sözel sunum şablon dosyasını indirmek için tıklayınız


Poster Bildiriler

* PowerPoint programının kullanılacağı poster bildiriler; giriş, materyal ve yöntem, sonuçlar, tartışma ve referans bölümlerini içermelidir.

* Posterler dijital / elektronik formatta sunulacaktır.

* Posterler A4 formatında hazırlanmalıdır.

* Posterler tek sayfa üzerine hazırlanmalıdır.

* Posterlerinizin üst kısmında sunum başlığı, yazar isimleri ve adresleri bulunmalıdır.


Tam Metin Bildiriler

Bildiri tam metni Microsoft Word formatında ve en az 2 sayfa olmak üzere 3 sayfayı (metin, grafikler, kaynaklar ve tüm ekler dahil) geçmeyecek biçimde hazırlanmalıdır. Tam metin bildiri en az 500, en fazla 1000 kelimeden (referanslar dahil) oluşmalıdır.

* Bildiri metni 12 punto Times New Roman yazı karakteri kullanılarak 1.5 satır aralığında yazılmalıdır. Paragraflar iki yana yaslanmalı, girinti kullanılmamalıdır.

* Bildirinin en az 100 en fazla 350 kelimeden oluşan Türkçe ve İngilizce özetleri olmalıdır.

* Bildiri Başlığı: 14 punto ile ilk harfleri büyük ve koyu olarak ortada yer almalıdır.

* Yazar/yazarların adları ve bağlı olduğu kurumlar 12 punto ile ortaya hizalanarak yazılmalıdır.

* Bildiri başlıklarının sırası Özet, Anahtar Kelimeler, Giriş, Gereç ve Yöntem, Bulgular, Tartışma ve Kaynaklar şeklinde olmalıdır. Başlıkların tüm harfleri büyük ve koyu olmalıdır.

* Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları: 12 punto ve koyu olmalıdır ve metin içinde sunulmalıdır. Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.

* Bildiri ile ilgili bilimsel ve hukuki sorumluluk yazarlara aittir.

* Tam metin bildiri yazım kurallarına ve yukarıda belirtilen kurallara uygun olarak gönderilmeyen bildiri değerlendirme dışı bırakılacaktır.

* Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.

* Kaynaklar yazıda görünme sırasına göre parantez içinde numaralandırmalıdır. Dört vedaha az sayıda yazarı sayısı olan kaynaklarda yazarların tamamı yazılır; beş ve üzerinde yazar sayısı olan kaynaklarda sadece ilk dört yazarın adı yazılır, diğerleri “ve ark” şeklinde belirtilir. Dergi isimleri için Index Medicus kısaltmaları kullanılmalıdır. Kaynakların doğruluğundan başlıca yazar sorumludur.


Kaynak örneği:

Marshall RD, Stein DJ, Liebowitz MR, Yehuda R.; A pharmacotherapy algorithm in the

treatment of PTSD. Psychiatric Annuals 1996;26:217–26.


Bildirilerin Değerlendirilmesi

* Sisteme sunulan özet bildirinin kabulü ve sunum şekline Kongre Bilim Kurulu karar verecektir. Kongre Düzenleme Kurulu genel olarak alınan bu kararı hayata geçirmek için çalışacaktır. Ancak zaman, konularda yığılma, bildiri sayısı ve şuan öngörülemeyen bazı durumlardan dolayı bildiri sunum şeklini değiştirme hakkını Kongre Düzenleme Kurulu gizli tutar.

* Kongrenin bilimsel kurulu aynı zamanda hakem görevi üstlenecektir. Bildiriler çift kör-hakem süreciyle değerlendirmeye tabi tutulacaktır. Bildiriler, hakem değerlendirme sürecinden geçtikten sonra bildirilerin kabulü, reddi ve gerektiğinde yazarlardan düzeltme istenmesi olacaktır. Kabul edilen bildiriler kongrede sunulacaktır.

* Yazarlar bildirilerini sisteme yükledikleri sırada sunum şeklini sözlü veya poster bildiri olarak tercih edebilirler. Ancak Kongre Bilimsel Kurulu tarafından değerlendirme sonucuna göre sunum şekli değişebilir.

* Sisteme girilen bildiriler ile ilgili tüm yazışmalar, bildirileri sisteme yükleyen yazar ile yapılacaktır.